เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย | CR THAI-TECH
               
ผู้ก่อตั้ง ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ ผู้บริหารวิทยาลัย ประวัติวิทยาลัย
สัญลักษณ์วิทยาลัย วิสัยทัศน์&พันธกิจวิทยาลัย นโยบายและเป้าหมาย ประธานกรรมการวิทยาลัย
กรรมการสถานศึกษา กรรมการร่วม 4 ฝ่าย แผนผังองค์กร    
               
-:- ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ -:-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย | CR THAI-TECH
ผู้ก่อตั้ง

          ประวัติโดยย่อ ดร.สุข พุคยากรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่ 5 ของ นายพุก และนางหรั่ง พุคยาภรณ์ เมื่อเยาว์วัย ศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษมจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขาแล้วกลับไปช่วยบิดา มารดาทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออกไปทำการค้าด้วยตนเอง เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มจากพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำซื้อ-ขายข้าวเปลือก จนกระทั่ง ซื้อโรงสีดำเนินกิจการเองใน พ.ศ. 2490 ใช้เวลาตั้งตัวในระยะต้นนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - 2490 รวม 15 ปีเศษ
พ.ศ. 2496 เริ่มงานรับเหมาก่อสร้างโดยร่วมกับเพื่อนตั้ง บริษัท ส่งเสริมสถาปัตย์ ที่บริเวณประตูน้ำ กิจการเจริญขึ้น โดยลำดับ ดร.สุข สะสมประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเอง ศึกษาด้วยตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาใน ชีวิตท่านถือเป็นบทเรียน ไม่เคยท้อถอย คติของท่านที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟังท่านพูดเสมอว่า " การศึกษาคือชีวิต และ ชีวิตคือการกระทำ "

          พ.ศ.2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มสร้างสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึก ษาซึ่งในปัจจุบันได้ขยายไปหลายแห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนไทยบริหารและพณิชยการ โรงเรียนไทยบูรพาบริ หารธุรกิจ โรงเรียน ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสตรีพณิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา

          ต่อมา พ.ศ. 2513 เป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนีทรง พระราชทาน นามวิทยาลัยและ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2515
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้พยายามเอาใจใส่ต่อการดำเนินกิจการของวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการหาผู้ทรง คุณวุฒิและประสบการณ์ มาบริหารและ เป็นอาจารย์สอนและมุ่งมั่นต่อการพัฒนามิได้ย่อท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย มาเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2530ก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ท่านมาก ต่อมาท่านเห็นว่ามีเยาวชนที่อยู่ห่างไกลต้องการศึกษา จึงขออนุญาต เปิดวิทยาเขต ชลบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2530 อีกแห่งหนึ่
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ
          - สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ
          - ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน
          - ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
          - กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
          - นายกสมาคมโรงสี
          - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
          - ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย
          - นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แห่งประเทศไทย
          - ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริย

          ดร.สุข พุคยาภรณ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุได้ 76 ปี

          ดร.สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงานโดยยึดหลัก คือ "ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็วและเรียบร้อย" ผมลงทุนธุรกิจ ลงทุนน้อยกว่าการสร้างสถานศึกษา ผลตอบแทนรวดเร็ว กว่าการศึกษา แต่ผมรักที่จะทำการศึกษามากกว่า คงเป็นเพราะผมมีโอกาสเรียนน้อย... ประเทศชาติจะพัฒนาไม่ได้... คนในประเทศต้องมีการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ... ถ้าลองเอาที่ดินที่เป็นสถานศึกษาทุกแห่งของผม ไปพัฒนาเป็นธุรกิจการค้ามูลค่าคงมหาศาลเพราะทุกแห่งติดถนนใหญ่และในปัจจุบัน อยู่ในเขตชุมชนที่เจริญแล้ว แต่ผมภูมิใจที่จะนำเป็นสถานศึกษามากกว่า ถึงแม้ว่าจะเทียบกับผลตอบแทนทางการค้าไม่ได้เลย แต่ผมได้ผลตอบแทนทางใจ แต่ละปีมีเด็กสำเร็จการศึกษาออกไป ผมภูมิใจมากที่ได้มีส่วนสร้างทรัพยากรบุคคลแก่ประเทศชาติ ความภูมิใจตรงนี้มีค่ามากกว่าผลตอบแทนทางการเงินหลายพันเท่า เพราะเป็นสิ่งที่ผมได้ช่วยพัฒนาบ้านเมืองและตอบแทนแก่สังคมส่วนรวม
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถานศึกษาในเครือไทย - เทค

   

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย