เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   

 

วิจัยสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาและคณะอาจารย์

==>> สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ <<==
ลำดับที่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ปีการศึกษา
1. สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2556
2. สื่อการสอนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก 2556
3. สื่อการสอนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 2556
4. สื่อการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2556
5. สื่อการสอนวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2556
6. สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชี2 2556
7. สื่อการสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2556
8. สื่อการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 2556
9. สื่อการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น1 2556
10. สื่อการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น2 2556
     
==>> สาขางานยานยนต์ <<==
ลำดับที่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ปีการศึกษา
1. สิ่งประดิษฐ์รถจักรยานติดเครื่องตัดหญ้า 2556
2. ชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว 2556
3. แผงสาธิตควบคุมระบบหัวเผา 2556
4. การปรับเปลี่ยนเบรคดรัมเป็นเบรคดิสก์ของรถมอเตอร์ไซค์ รุ่น suzuki crystal 110 cc 2556
5. เครื่องซอยเอนกประสงค์ 2556
6. สิ่งประดิษฐ์สกุตเตอร์ไฟฟ้า 2556
7. ชุดสาธิตแบบระบบดิสก์เบรค เวอร์ชั้น 2 2556
8. เครื่องมือพิเศษชุดถอดประกอบบูชปีกนก 2556
9. ชุดฝึกระบบเซ็นทัลล็อค 2556
     
==>> สาขาการท่องเที่ยว <<==
ลำดับที่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ปีการศึกษา
1. สื่อวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 2556
2. สื่อวิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย 2556
3. สื่อการเรียนการสอนวิชาโครงการ 2556
     
==>> คณะอาจารย์ <<==
ลำดับที่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ปีการศึกษา
1. การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน 2556
2. สื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำ กำรบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชำ 2001 - 1003 2556
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 2556
4. สื่อการเรียนการสอนวิชา วิถีธรรม- วิถีไทย 2556
5. สื่อการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 2556
6. สื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำ วัสดุช่ำงอุตสำหกรรม 2556
7. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น 2556
8. การใช้สื่อวิดีทัศน์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย ในการเรียนการสอนเสริมสร้างความรู้ในงานอาชีพประจำสาขา 2556
9. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี 2556
10. สื่อการสอนวิชา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2556
11. การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน Adobe Flash ในวิชาการดาเนินธุรกิจขนาดย่อม 2556
12. ระบบดิสก์เบรกรถยนต์ 2556
    2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย